Zkušebna materiálů

Je schopna provádět:

 • analýzy podle požadavků zákazníka,
 • zkoušky znaků jakosti materiálů a výrobků,
 • poradenskou činnost,
 • komplexní týmové řešení v oborech:
  • Metalografie, makroskopická dokumentace a analýzy makrostruktur (makrolepty, aj.), metalografické rozbory metodou světelné, příp. rastrovací elektronové mikroskopie, kvantitativní metalografie (analýza obrazu, hodnocení mikročistoty, velikosti zrna, podílu fází, pórovitosti, mikrotvrdosti, aj.).
  • Rastrovací elektronová mikroskopie, komora pro velké vzorky, obraz v režimu sekundárních a odražených elektronů, analýza obrazu ve všech režimech, fraktografická analýza.
  • Metody rtg. prvkové analýzy, energiově dispersní analýza (od bóru po americium), rtg. mapování, analýza v bodě, na úsečce, v ploše, speciální analytické programy pro kombinaci morfologické a prvkové analýzy.
  • Mechanické zkoušky tahem, tlakem, ohybem, klínová zkouška, zkoušky lomové houževnatosti při statickém zatížení, studium únavy kovů, zkouška rázem v ohybu, zkouška dynamické lomové houževnatosti, měření tvrdosti podle Brinella, Rockwella a Vickerse, měření mikrotvrdosti.
  • Makroskopická dokumentace, technická dokumentace na místě, makroskopická dokumentace předmětů (zvětšení 0,3x až 100x), černobílé i barevné provedení.
  • Speciální metody a techniky.
  • Měření drsnosti s grafickým výstupem parametrů Ra, Rz včetně zpracování na PC, možnost měření v laboratorních i provozních podmínkách.