Současnost

Vojenský výzkumný ústav, s. p., (dále i VVÚ) byl založen zakládací listinou Ministerstva obrany ČR dne 29. srpna 2012 pro zajištění obrany a bezpečnosti státu. Vytvořen byl postupným převodem odborných činností, majetku a pracovníků z odštěpného závodu VTÚO Brno, státního podniku VOP CZ, Šenov u Nového Jičína. Zapsán do Živnostenského rejstříku byl 5. září 2012, do Obchodního rejstříku dne 27. září 2012.

VVÚ navazuje ve své činnosti na výsledky více než 55-ti let práce svých přímých právních předchůdců, kteří se podíleli na armádním výzkumu a vývoji. Je právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem. Neručí za závazky státu a stát neručí za závazky VVÚ.

VVÚ je multioborová výzkumná organizace s hierarchickou organizační strukturou. Je certifikován podle ISO 9001, ISO 14001 a AQAP 2110. Ve vybraných oborech činnosti je Ministerstvem obrany pověřen výkonem Národní autority. Formou projektů podpory, ve smyslu zákona 130/2002 Sb. a 137/2006 Sb., ve prospěch zakladatele a dalších poskytovatelů koordinuje základní výzkum, provádí aplikovaný výzkum, řídí vývoj a inovace vojenské techniky a materiálu, zabezpečuje zkoušky vojenské techniky a odborná školení specialistů v oborech: chemické, biologické a radiační ochrany, elektronického boje a maskování, a materiálového inženýrství. Rozvíjí vlastní zahraniční aktivity, na smluvním základě zastupuje Ministerstvo obrany a AČR v národních institucích, orgánech NATO a EDA.

VVÚ vlastní osvědčení podnikatele na stupeň utajení TAJNÉ a NATO SECRET. Provádí zahraniční obchod s vojenským materiálem.

Sídlem státního podniku Vojenský výzkumný ústav je Brno. Nedílnou součástí pracoviště je oddělení Provozní výzkum Vyškov, dislokované ve vojenském výcvikovém prostoru Březina.