Realizované projekty

HOP – Výzkum, vývoj, testování a hodnocení prvků kritické infrastruktury

Spolupráce na projektu v součinnosti s dalšími účastníky – koordinátor projektu. Hlavním cílem projektu bylo získání schopnosti analyzovat, zkoušet a hodnotit odolnost objektů kritické infrastruktury proti účinkům výbuchu, střel, projektilů, průniku vozidel a zvyšovat jejich schopnost s využitím nových technologií a poznatků technologického výzkumu.


Obr. 8: HOP – schéma výbuchového testování nezodolněné zdi.

V rámci projektu byly vyvinuty tři funkční vzorky:

OCHRAINFR – Ochrana kritických vojenských objektů a infrastruktury proti průniku vozidla, účinkům výbuchu, ostřelování, střepin a útoku RPG

Vývoj komplexní ochrany kritických vojenských objektů a infrastruktury proti průniku vozidla, účinkům výbuchu, ostřelování, střepin a útoku RPG. Výsledkem projektu byl:

 • prototyp soupravy modulárních panelů pro ochranu důležitých stacionárních objektů infrastruktury proti účinkům výbuchu, ostřelování a střepin (Obr. 9);
 • prototyp soupravy protidopravního bezpečnostního zátarasu pro ochranu perimetru (Obr. 10);
 • prototyp soupravy prostředků ochrany proti RPG pro ochranu perimetru (Obr. 11).


Obr. 9: OCHRAINFR - prototyp soupravy modulárních panelů před výbuchovým testem.


Obr. 10: OCHRAINFR – zkušební vozidlo zachycené protidopravním bezpečnostním zátarasem.


Obr. 11: OCHRAINFR – prototyp soupravy prostředků ochrany proti RPG pro ochranu perimetru.

STARBAL – Stárnutí balistických materiálů prostředků balistické ochrany jednotlivce

Řešení problematiky vlivu vnějšího prostředí a podmínek používání, jako je zvýšené mechanické opotřebení nebo vliv kombinovaného působení teplotních změn, slunečního záření, vlhkosti, oxidace aj. na prostředky balistické ochrany jednotlivce. Vytvoření znalostní základny AČR, podle které je možno stanovit míru degradace prostředků balistické ochrany jednotlivce (zejména vest a přileb) a určit bezpečnou hranici jejich používání. Výsledkem projektu byl „Metodický postup stanovení životnosti prostředků balistické ochrany jednotlivce v závislosti na působení vnějších vlivů a času“ a „Metodika testování prostředků balistické ochrany jednotlivce v průběhu jejich používání“.


Obr. 12: STARBAL – klimatické zkoušky - měkká balistika.

Obr. 13: STARBAL – mechanické zkoušky v bubnu.

CK CAMPT – Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti

Spolupráce na projektu v součinnosti s dalšími účastníky – spoluřešitel projektu. Výzkum a vývoj materiálů pro aplikace v balistické a protivýbuchové ochraně. Vývoj nových řešení pro ochranu bezpečnosti obyvatel a kritické infrastruktury se zaměřením na ochranu budov, kontejnerů, produktovodů a osobní ochrany. Vývoj v oblasti protivýbuchové a balistické ochrany ve zbrojním průmyslu se zaměřením na balistickou ochranu osob a balistickou a protivýbuchovou ochranu vozidel. Vývoj testovacích a simulačních metod.


Obr. 14: CK CAMPT – výbuchový stav T1 – testování odolnosti proti minám.

Obr. 15: CK CAMPT – Protiminová sedačka BOG-AMS-IV během testování se zkušební figurínou.

SMARTEN – Výzkum ve věci úspor energie v rámci ubytování jednotek v poli

Cílem projektu bylo vytvoření modelových řešení, popisujících způsoby realizace snížení energetické náročnosti při nasazení jednotek a úkolových uskupení AČR v operacích, za podmínek dodržení všech legislativních norem a požadavků. Výsledkem řešení projektu je studie, obsahující popis nových technických prostředků a standardů pro ubytování jednotek v poli, snížení energetických nároků, snížení finanční zátěže při nasazení jednotek, snížení množství a hmotnosti ubytovacího vybavení, zlepšení přepravitelnosti.


Obr. 16: SMARTEN – vylepšení tepelného komfortu stanů – řešení přídavné sluneční clony.

PANDUR L4 – Zvýšení ochrany KBVP PANDUR II na hladinu K4 dle STANAG 4569

Předmětem řešení byl experimentální výzkum nových ultralehkých materiálů, kompozitů, konstrukčních prvků a technologií za účelem zvýšení balistické ochrany vozidla KBVP Pandur II na hladinu ochrany K4 dle STANAG 4569 včetně přídavné ochrany proti improvizovaným výbušným prostředkům (IED).


Obr. 17: PANDUR L4 – Přední strana přídavného pancíře (vlevo) a zadní strana základního pancíře (vpravo) po střeleckých zkouškách.

POHUT – Pohotovostní ženijní úkryt

Předmětem řešení vývojového projektu bylo vyvinout nadzemní pohotovostní úkryt, zabezpečující ochranu živé síly v podmínkách dočasných základen při vojenských operacích. Výsledkem projektu byl návrh konstrukčního a materiálového řešení nadzemního pohotovostního úkrytu, výroba prototypu úkrytu, praktické odzkoušení konstrukčního a materiálového řešení a testování odolnosti proti účinkům výbuchu, ostřelování a střepin.


Obr. 18: POHUT – modulární úkryt „IGLOO“.

Obr. 19: „IGLOO“ – schéma vnitřního prostoru – varianta pro 6 osob.

PANCRSKLA – Pancéřová skla bojové techniky

Výzkumný projekt byl zaměřen na problematiku degradace pancéřových skel vojenské techniky klimatickými vlivy a drobnými, nebojovými poškozeními. Cílem projektu bylo:

 • stanovení životnosti pancéřových skel při standardních a extrémních podmínkách používání (analýza pancéřových skel používaných v AČR, zhodnocení z hlediska balistických a optických vlastností);
 • popis možnosti prodloužení životnosti pancéřových skel při provozu, stanovení podmínek pro skladování;
 • stanovení postupu při opravách malého rozsahu – drobná poškození;
 • návrh a odzkoušení pancéřových skel s prodlouženou životností při nasazení v extrémních podmínkách.


Obr. 20: PANCRSKLA – pancéřové okno po střeleckých zkouškách.

OKP – Oprava kovových a kompozitních pancířů

Předmětem řešení projektu byl experimentální výzkum nových účinných materiálů, konstrukčních prvků a postupů, vedoucích k vypracování technologie nejen pro polní opravu pancířů na místě poškození ve velice krátkém čase, ale také pro precizní opravu ve specializovaných dílnách na základnách. Cílem projektu byl návrh řešení polních oprav pancířů lehce a středně obrněné vojenské techniky zajišťujících původní balistickou odolnost, realizace a odzkoušení materiálových a technologických řešení, certifikace funkčních vzorků opravených pancířů.


Obr. 21: OKP – dočasná oprava poškozeného pancíře.

STAR – Stárnutí plastů a pryží, zvýšení životnosti

Výzkum degradace plastů a pryží provozními materiály a vnějším prostředím. Vytvoření normy pro sledování těsnosti ochranných masek v životním cyklu. Návrh metodického postupu pro akviziční proces, skladování a exploataci plastů a pryží, s ohledem na sledování a prodlužování životnosti. Budování databáze odolnosti a degradace plastových a pryžových dílů používaných ve vojenské technice.


Obr. 22: STAR – urychlené termooxidační stárnutí – zkušební vzorky v sušárně s nucenou cirkulací.

Obr. 23: STAR – přirozené stárnutí – ochranné masky.

PROSO – Protivýbuchové systémy aplikované v ochraně obyvatelstva

Výzkum materiálů vhodných pro absorpci rázové vlny a pro zachycení případných fragmentů. Návrh a výroba bezpečnostních odpadkových košů odolných výbuchu různých hladin odolnosti, bezpečnostních úložných schránek odolných výbuchu a bezpečnostních schránek pro izolaci a transport podezřelých objektů.


Obr. 24: PROSO – bezpečnostní odpadkový koš po výbuchovém testu.

PROBAL – Zvýšení účinnosti prostředků balistické ochrany jednotlivce

Cílem řešení projektu bylo zvýšení účinnosti prostředků balistické ochrany vojáka AČR a zajištění jeho ochrany proti nově používaným progresivním malorážovým střelám a střepinám.


Obr. 25: PROBAL – funkční vzorek po střeleckých zkouškách.

OCHRABUD – Ochrana dočasných vojenských objektů budovaných a využívaných jednotkami AČR

Cílem projektu bylo na základě numerické simulace a experimentálního testování navrhnout vhodné materiálové systémy, technologie, konstrukce a prostředky ochrany dočasných vojenských objektů proti účinku výbuchu konvenční munice a improvizovaných výbušných systémů (IED).


Obr. 26: OCHRABUD – betonový ochranný prvek.

Mezinárodní projekty řešené v rámci EDA (European Defence Agency)

 • CERAM-BALL – Light weight ceramics for ballistic protection.
 • ALBA – Advanced Light Ballistic Protections.
 • EFP – Development of New Technology to protect armoured vehicles against explosively formed projectiles.
 • PREPAV – Development Passive and Reactive Protection of Light and Medium Armoured Vehicles against Shaped Charges (SC) Threat.
 • TRAM – Development of New Transparent Materials for Armour Applications.
 • IMSAPS – Interoperable Modular Scalable Active Protection System.

Kontakt:

Ing. Regina Mikulíková, Ph.D.
vedoucí oddělení Speciální materiály
E-mail: mikulikova@vvubrno.cz
Tel: + 420 543 562 145