Výcviky CBRN specialistů

TP Vyškov poskytuje kromě nezbytné infrastruktury kompletní bezpečnostní management (řídící štáb, odborní instruktoři, strážní bezpečnostního pásma), jakož i zdravotnické zabezpečení (lékař, zdravotní sestra, pohotovostní vozidlo). Svými pracovníky provádí podle plánu výcviku kontaminaci vzorků různých druhů materiálů, maket osob, zbraní a techniky, závěrečnou dekontaminaci pracovní plochy a likvidaci nebezpečného odpadu vyprodukovaného v průběhu výcviku.

Výcviku se může v jednom turnusu najednou účastnit max. 24 osob. V případě vybavení cvičících vlastním materiálem, přístroji a prostředky, včetně schopnosti vybudovat polním způsobem výchozího prostoru k výcviku (úkryt před nepříznivým počasím, hygienická očista osob, uložení výstroje a materiálu) vlastními silami, může se výcviku účastnit až 80 osob.

Výcvik na TP Vyškov se může uskutečňovat s ohledem na povětrnostní podmínky zpravidla od začátku měsíce března do konce listopadu, ve dne i v noci. S OL se smí v noci provádět pouze stejné úlohy, které cvičící předtím již zvládli ve dne.

K výcviku je možno použít všechny běžné druhy OL a jako zdroje radioaktivního záření je možné využít uzavřené radionuklidové zářiče (vše je zabezpečeno ze strany VVÚ s. p.). Práce s bojovými biologickými prostředky, otevřenými radioaktivními zářiči a aerosoly nejsou v současné době povoleny. Probíhají jednání o podmínkách povolení prací resp. výcviků s otevřenými radionuklidy s velmi krátkým poločasem rozpadu.

Požadavky na způsobilost cvičících pro práce s OL

  • Způsobilost fyzická.
    S otravnými látkami smí pracovat osoby starší 18 let, tělesně a duševně zdravé.
    Před zahájením výcvikového cyklu musí být cvičící ve zdravotním zařízení klienta prohlédnuti lékařem, který vystaví o jejich zdravotní způsobilosti písemné potvrzení, ne starší 4 dnů. Tyto osoby se musí dále podrobit orientační lékařské prohlídce bezprostředně před zahájením a po ukončení denního výcviku s OL a kontrolnímu odběru krve před a po ukončení výcvikového cyklu.
  • Způsobilost odborná.
    Cvičící musí znát nejdůležitější fyzikálně-chemické vlastnosti OL, jejich toxický účinek a příznaky zasažení, způsob poskytování první pomoci, způsoby ochrany a postup při dekontaminaci.