Skupina ochrany proti ZHN

Schopnosti

Orientovaný a aplikovaný výzkum a experimentální vývoj zaměřený na materiály, konstrukční uzly a celky prostředků individuální a kolektivní ochrany. Práce je orientována na tvorbu zadávací dokumentace, vlastní výzkumné a vývojové činnosti, spolupráce na výzkumu a vývoji s dalšími organizacemi až po provádění zkoušek ochranných prostředků při jejich zavádění do používání.

V oblasti expertizní činnosti se skupina zaměřuje na posuzování funkčnosti prostředků ochrany určených zejména pro použití v AČR, sledování jejich životnosti a připravenosti k použití v podmínkách kontaminace prostoru použití. Současně se expertizní činnost zaměřuje na posuzování příslušné dokumentace.

Při řešení úkolů v oblasti obranné standardizace se činnost zaměřuje zejména na plnění požadavků Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (Úř OSK SOJ) Praha, které jsou dány Plánem obranné standardizace MO a vychází ze zákona 309/2000 Sb., podle kterého se obrannou standardizací rozumí přistupování České republiky ke standardizačním dohodám NATO, tvorba českých obranných standardů a způsob jejich provádění.

Oblasti hlavního zaměření

 • výzkum izolačních, filtračních a sorpčních materiálů a konstrukčních uzlů pro prostředky individuální a kolektivní ochrany izolačního a filtračního typu jak pro ochranu dýchacích orgánů, tak pro ochranu kůže osob i částí objektů kolektivní ochrany,
 • výzkum a konstrukční vývoj dílů pro ochranné prostředky individuální i kolektivní, spolupráce na vývoji zařízení kolektivní ochrany v bojové technice,
 • výzkum a vývoj zkušebních metodik pro výzkumné, vývojové a expertizní přezkušování prostředků individuální a kolektivní ochrany, jejich konstrukčních dílů a materiálů,
 • účast na vývoji kompletů ochranných prostředků společně s výrobními a dalšími výzkumnými institucemi, zejména při tvorbě technického zadání, vlastních vývojových pracích a zkouškách vyvinutých prostředků, jako jsou ochranné masky, izolační a filtrační ochranné oděvy, filtroventilační jednotky pro nucenou ventilaci prostředků individuální ochrany, systémy filtroventilace objektů kolektivní ochrany, systémy rozvodu stlačeného vzduchu pro dýchání v objektech kolektivní ochrany a dalších ochranných prostředků,
 • normotvorná činnost v oborech prostředků individuální ochrany a prostředků kolektivní ochrany, včetně tvorby příslušných ČOS v oborech prostředků individuální a kolektivní ochrany,
 • expertizní a zkušební činnost zaměřená na materiály, konstrukční prvky a díly a komplety prostředků individuální a kolektivní ochrany. V oblasti zkušebnictví je skupina schopna realizovat přezkušování na základě vlastních metodik, zejména:
  • stanovení mrazuvzdornosti ochranných materiálů individuálních prostředků ochrany kůže,
  • stanovení odolnosti ochranných materiálů k oděru,
  • stanovení odolnosti ochranných materiálů proti působení plamene,
  • metoda hodnocení termoodolnosti a žáruvzdornosti ochranných materiálů při působení hořících ztužených hořlavin,
  • stanovení prostupu tepla při vystavení účinků plamene ochranných oděvů,
  • stanovení rezistenční doby ochranných materiálů proti kapkám yperitu ve statických podmínkách,
  • stanovení promokavosti plošných materiálů proti kapalné fázi yperitu ve statických podmínkách,
  • testování ochranné účinnosti plošných adsorpčních materiálů proti parám yperitu ve statických podmínkách,
  • zkouška těsnosti lícnice ochranné masky na zkušební (Sheffieldské) hlavě,
  • stanovení zorného pole ochranných masek,
  • měření průtoku kapaliny systémem pití,
  • zkouška plynotěsnosti filtroventilačních jednotek,
  • zkouška plynotěsnosti ochranných oděvů izolačního typu,
  • zkouška výkonových parametrů filtroventilačních jednotek,
  • zkouška výkonových parametrů filtroventilačních zařízení a plynotěsnosti mobilních objektů kolektivní ochrany.