Oddělení dekontaminace

Schopnosti

Orientovaný a aplikovaný výzkum, vývoj a testování nových dekontaminačních technologií (dekontaminačních směsí, technických prostředků pro jejich aplikaci a dekontaminačních postupů) pro odstraňování následků použití zbraní hromadného ničení u osob, techniky, materiálu, budov a terénu.

Modelování stálosti (persistence) bojových chemických látek na terénu, výzkum a vývoj experimentálních technologií v laboratorních i polních podmínkách, získávání experimentálních údajů pro validaci matematicko-fyzikálních modelů, výzkum interakcí chemická látka – substrát a výzkum simulačních látek pro potřeby testování v oblastech detekce, ochrany a dekontaminace.

Polní testování a výcvik speciálních jednotek v oblasti detekce a identifikace, ochrany a dekontaminace na terénním pracovišti.

Vypracování analýz a prognóz směrů rozvoje dekontaminačních prostředků a technologií určených pro eliminaci rizik při kontaminaci chemickými, biologickými a radioaktivními látkami a při ohrožení průmyslovými škodlivinami.

Konzultační, expertní a poradenská činnost v oblasti dekontaminačních metod a prostředků a v problematice zvyšování odolnosti objektů proti působení chemických, biologických a radioaktivních škodlivin.

Zpracování a novelizace předpisů a standardizačních dokumentů AČR v oboru dekontaminace. Zastupování AČR v orgánech NATO JCBRND-CDG HMP a HFM-RTG.

Prezentace schopností pracovišť a speciálních jednotek AČR v oblasti dekontaminace.