Schopnosti sekce

Aktivity Sekce chemické, biologické a radiační ochrany jsou směřovány do všech oblastí OPZHN, nicméně, hlavní důraz je kladen na oblast chemie:

 • návrhy monitorovacích resp. průzkumných systémů a (mobilních) laboratorních analytických systémů v oblasti OPZHN, tj. návrhy koncepce, výběr detekčních čidel (zejména chemických, dozimetrických a radiometrických, meteorologických aj.) a systémová integrace,
 • výzkum a vývoj speciálních chemických nástaveb vojenské techniky určené pro průzkumné a monitorovací činnosti, polní analytické laboratoře a odběrové systémy,
 • výzkum a vývoj detektorů pro detekci vysoce toxických chemických látek (inhibitory cholinesterázy, halogenové alkylsulfidy, průmyslové škodliviny atd.)
 • návrhy koncepce, výběr detekčních čidel, výzkum a vývoj systémů ochrany před chemickými a jadernými (radiologickými) zbraněmi resp. látkami vojenské (aj.) techniky a stacionárních objektů,
 • návrhy koncepcí, výzkum konstrukčních uzlů, výzkum a vývoj dekontaminačních systémů, postupů a směsí,
 • návrhy koncepcí, výzkum konstrukčních uzlů a vývoj osobních a kolektivních ochranných prostředků proti ZHN,
 • testování detekčních charakteristik chemických detektorů (vč. dálkových) při použití reálných BCHL a popř. i jejich kalibrace,
 • analýzy vysoce toxických sloučenin organického původu (kvalifikované odběry i v nestandardních rizikových podmínkách, rutinní analýzy),
 • nízko objemová syntéza zájmových vysoce toxických chemických látek, čištění chemických sloučenin, příprava analytických standardů a mikrosyntézy chemických látek pro následné měření analytických charakteristik GS, MS a FTIR,
 • analýzy záření gama přírodní radioaktivity vzorků životního prostředí, kvalifikované odběry a zpracování vzorků ze všech reálných druhů matric,
 • posuzování systémů ochrany před ZHN,
 • posuzování objektů vojenské techniky, staveb a speciálních zařízení z hlediska ochrany před zářením s využitím stochastických metod modelování transportu záření složitým látkovým prostředím,
 • testování a posuzování v oblasti dekontaminace (např. vhodnost povrchové úpravy techniky a materiálu s ohledem na odolnost proti dekontaminačním činidlům),
 • speciální experimenty s použitím vysoce toxických chemických látek (např. zjišťování jejich persistenčních charakteristik apod.),
 • testování v oblasti ochrany před ZHN (odolnost materiálů proti pronikání BCHL, sorpční kapacita protichemických filtrů a průnik aerosolů filtračními materiály),
 • polygonní výcvik chemických specialistů a specialistů prvozásahových jednotek v podmínkách použití reálných BCHL.

Sekce chemické, biologické a radiační ochrany přikládá velký význam oblasti spolupráce s akademickou sférou resp. výzkumnými ústavy a hodlá i nadále tuto oblast neustále udržovat a rozvíjet a to jak na bázi konkrétní spolupráce na různých projektech, tak na bázi odborných kontaktů a přípravy studentů.