Protikorupční program

Principy interního protikorupčního programu

Principy interního protikorupčního programu Vojenského výzkumného ústavu, s. p. jsou definovány ve směrnici nazvané Protikorupční program. Ten vychází ze základního atributu, kterým je prostředí, v němž dochází k odmítání korupčního jednání a v němž je zvýrazňována ochrana majetku státu. Hlavními znaky pro vytvoření antikorupčního prostředí jsou:

  • osvěta,
  • posilování a usměrňování morálních zásad zaměstnanců,
  • aktivní propagace etických zásad,
  • nastavení důvěryhodného mechanismu pro oznamování podezření na korupční jednání.

Na základě požadavků směrnice byl vypracován Etický kodex zaměstnance, založený na cílevědomém a neustálém propagování čestného a etického jednání a chování.

Jedním z cílů protikorupčního chování zaměstnanců je transparentnost všech jejich činností. Transparentnost mimo jiné umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření s majetkem státu, které je vykonáváno jak zaměstnanci podniku, tak veřejností. Tím se zvyšuje pravděpodobnost odhalení korupce a zároveň se tím odrazuje od korupčního jednání.

Vojenský výzkumný ústav, s. p. zveřejňuje povinné informace i v souladu s platnou legislativou, zejména podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Vojenský výzkumný ústav, s. p. má identifikována korupční rizika, jsou nastaveny účinné kontrolní mechanismy a monitorování situace.

Protikorupční program, který Vojenský výzkumný ústav, s. p. přijal je pravidelně vyhodnocován komisí pro protikorupční jednání.

Etický kodex

Transparentnost