Historie právních předchůdců Vojenského výzkumného ústavu, s. p.

Vojenský výzkumný ústav, s. p., navazuje na více než 55 - letou historii odborné činnosti svých přímých právních předchůdců. Za historicky nejstarší z nich lze označit Katedru nauky o materiálu Vojenské akademie Brno, Výzkumné a zkušební středisko 070 Brno a Výzkumné pracoviště radiotechnické služby Brno.

Historie přímých právních předchůdců Vojenského výzkumného ústavu, s. p.
Historie přímých právních předchůdců Vojenského výzkumného ústavu, s. p.

Pracoviště prošlo celou řadou organizačních změn (obr. 1) i úprav právní formy, od rozpočtové přes příspěvkovou, rozpočtovou až po státní podnik. Jeho odborná působnost se však zásadně neměnila, vždy zahrnovala výzkum a vývoj v oborech: (a) materiálového inženýrství, (b) vojenské chemie a (c) speciální elektroniky a maskování.

Obor materiálového inženýrství byl od počátku své existence zaměřen na výzkum a vývoj nových materiálů a technologií zajišťujících kvalitu vojenské techniky. Pracovníci oboru se podíleli na řešení všech zásadních projektů vývoje pozemní a letecké techniky a na materiálově technologickém zajištění její výroby, oprav a modernizací. Významná byla jejich činnost i v oblasti expertiz, zejména šetření příčin selhání letecké a pozemní techniky s návaznými návrhy prevence (např. Mi-17, Mi-24, MIG 21, MIG 23, Su 25). Ceněna byla a dosud je i řada nových typů lehkých kovových a nekovových pancéřových systémů určených pro modernizaci vojenské techniky.

Odborníci vojenské chemie se formou aplikovaného výzkumu a vývoje podílel na řešení prakticky veškeré chemické techniky zavedené v Armádě České republiky. Za nejvýznamnější výsledky činnosti lze označit: soupravu chemického průkazníku CHP-71, dozimetrické přístroje DP-86 a DP-98, simulátory SDP-3b, SDP-86A, SDP-86B, dozimetry DK-70, EDOS a DD-80, chemické masky M10 a M90, ochranné oděvy a převleky VOP-63, OPCH-70, OPCH 90, FOP-85, dekontaminační prostředky ADM, ARS-12, TZ-74, LINKA-82, OBJEM, ACHR-90, OS 3, odmořovací roztoky a dekontaminační směsi ODS-4, ODS-5, OR-3, ODE. Ceněny jsou polní chemické laboratoře AL-1, SONDA-CH, AL-2/ch, AL-2/r. Za přelomové, v oblasti automatizace Chemického vojska, lze označit řešení chemických průzkumných vozidel Land Rover - RCh a S-LOV-CBRN. Uznání zaslouží účast specialistů v misi UNSCOM a činnosti spojené s výcvikem inspektorů mezinárodní Organizace pro zákaz chemických zbraní v Haagu.

Výsledkem teoretické i praktické výzkumné a vývojové činnosti v oborech speciální elektroniky a maskování byly do armády zavedené průzkumné systémy KOPÁČ, RAMONA, TAMARA, HODNOTA, VEZÍR. Oceňovány jsou i systémy BORAP, SDD, RUP-FM, MORUŠ, WARNS a MRTP. Za významné lze označit i výsledky v oboru maskování a související činnosti v orgánech NATO NAAGE AC/225.

Historie právních předchůdců VVÚ Brno je doprovázena řadou reorganizací, změn právní formy i sídla v Brně. Žádná z nich však nebyla vyvolána nedostatečnou odbornou úrovní pracoviště nebo jeho ekonomickými problémy.